分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

下载(Word文档)带拼音版百家姓羿


宿 怀
寿

广


万俟 司马 上官 欧阳
夏侯 诸葛 闻人 东方
赫连 皇甫 尉迟 公羊
澹台 公冶 宗政 濮阳
淳于 单于 太叔 申屠
公孙 仲孙 轩辕 令狐
钟离 宇文 长孙 慕容
鲜于 闾丘 司徒 司空
亓官 司寇 仉督 子车
颛孙 端木 巫马 公西
漆雕 乐正 壤驷 公良
拓拔 夹谷 宰父 谷粱

段干 百里 东郭 南门
呼延 羊舌 微生

梁丘 左丘 东门 西门
南宫

第五
百家姓终 

(zhào)

(qián)

(sūn)

(lǐ)

(zhōu)

(wú)  

(zhèng)  

(wáng)

(féng)

(chén) 

(chǔ)

(wèi)

(jiǎng)

(shěn)

(hán)

(yáng)

(zhū) 

(qín) 

(yóu)

(xǔ)

(hé)

(lǚ) 

(shī) 

(zhāng)

(kǒng)

(cáo) 

(yán)

(huà) 

(jīn)

(wèi)

(táo)

(jiāng)

(qī)

(xiè)

(zōu)

(yù)

(bǎi)

(shuǐ)

(dòu)

(zhāng)

(yún)

(sū)

(pān) 

(gě)

(xī)

(fàn)

(péng)

(láng)

(lǔ)

(wéi)

(chāng)

(mǎ) 

(miáo)

(fèng)

(huā)

(fāng)

(yú)

(rèn)

(yuán)

(liǔ)

(fēng) 

(bào)

(shǐ)

(táng)

(fèi)

(lián) 

(cén)

(xuē)

(léi)

(hè)

(ní) 

(tāng)

(téng)

(yīn) 

(luó) 

(bì) 

(hǎo)

(wū) 

(ān) 

(cháng)

(yuè) 

(yú)

(shí) 

(fù)

(pí)

(biàn)

(qí)

(kāng)

(wǔ)

(yú)

(yuán)

(bǔ)

(gù) 

(mèng)

(píng)

(huáng)

(hé)

(mù) 

(xiāo)

(yǐn)

(yáo)

(shào) 

(zhàn)

(wāng)

(qí)

(máo)

(yǔ)

(dí) 

(mǐ)

(bèi)

(míng)

(zāng)

(jì) 

(fú) 

(chéng)

(dài) 

(tán)

(sòng) 

(máo) 

(páng)

(xióng) 

(jì)

(shū)

(qū)

(xiàng) 

(zhù) 

(dǒng)

(liáng)

(dù)

(ruǎn) 

(lán) 

(mǐn) 

(xí) 

(jì) 

(má)

(qiáng) 

(jiǎ) 

(lù)

(lóu) 

(wēi)

(jiāng)

(tóng)

(yán) 

(guō)

(méi)

(shèng) 

(lín) 

(diāo) 

(zhōng)

(xú)

(qiū)

(luò) 

(gāo)

(xià)

(cài) 

(tián) 

(fán)

(hú) 

(líng)

(huò)

(yú) 

(wàn)

(zhī)

(kē)

(zǎn)

(guǎn)

(lú) 

(mò) 

(jīng)

(fáng) 

(qiú)

(miào) 

(gān)

(xiè) 

(yīng) 

(zōng)

(dīng)

(xuān) 

(bēn)

(dèng)

(yù)

(shàn) 

(háng) 

(hóng) 

(bāo)

(zhū) 

(zuǒ) 

(shí) 

(cuī) 

(jí)

(niǔ)

(gōng) 

(chéng)

(jī) 

(xíng) 

(huá) 

(péi)

(lù) 

(róng) 

(wēng)

(xún)

(yáng) 

(yū)

(huì) 

(zhēn)

(qū) 

(jiā)

(fēng) 

(ruì)

羿(yì) 

(chǔ) 

(jìn) 

(jí)

(bǐng)

(mí) 

(sōng)

(jǐng)

(duàn) 

(fù) 

(wū)

(wū)

(jiāo)

(bā) 

(gōng) 

(mù)

(kuí) 

(shān) 

(gǔ) 

(chē)

(hóu) 

(mì) 

(péng) 

(quán)

(xī)

(bān) 

(yǎng)

(qiū)

(zhòng) 

(yī) 

(gōng)

(nìng)

(qiú) 

(luán) 

(bào) 

(gān)

(tǒu) 

(lì) 

(róng) 

(zǔ)

(wǔ) 

(fú) 

(liú) 

(jǐng)

(zhān) 

(shù) 

(lóng)

(yè)

(xìng) 

(sī) 

(sháo)

(gào)

(lí) 

(jì) 

(bó) 

(yìn)

宿(sù) 

(bái) 

怀(huái) 

(pú)

(tái) 

(cóng) 

(è)

(suǒ)

(xián) 

(jí)

(lài) 

(zhuó)

(lìn) 

(tú)

(méng)

(chí)

(qiáo) 

(yīn)

(yù)

(xū)

(nài) 

(cāng)

(shuāng) 

(wén)

(shēn) 

(dǎng) 

(zhái)

(tán)

(gòng) 

(láo)

(páng) 

(jī)

(shēn) 

(fú) 

(dǔ)

(rǎn)

(zǎi) 

(lì) 

(yōng) 

(xì))

(qú) 

(sāng 

(guì) 

(pú)

(niú)

寿(shòu) 

(tōng)

(biān)

(hù)

(yān) 

(jì)

(jiá)

(pǔ)

(shàng)

(nóng) 

(wēn)

(bié) 

(zhuāng) 

(yàn)

(chái)

(qú)

(yán) 

(chōng)

(mù)

(lián) 

(rú)

(xí) 

(huàn) 

(ài)

(yú)

(róng) 

(xiàng) 

(gǔ)

(yì)

(shèn)

(gē)

(liào)

(yǔ)

(zhōng)

(jì) 

(jū) 

(héng)

(bù)

(dū) 

(gěng) 

(mǎn) 

(hóng)

(kuāng) 

(guó)

(wén) 

(kòu)

广(guǎng)

(lù) 

(quē) 

(dōng)

(ōu) 

(shū)

(wò) 

(lì)

(wèi)  

(yuè) 

(kuí)

(lóng) 

(shī)  

(gǒng) 

(shè)

(niè) 

(cháo)  

(gōu)

(áo) 

(róng)

(lěng)

(zǐ) 

(xīn) 

(kàn) 

(nā)

(jiǎn)

(ráo)

(kōng)

(zēng)

(mǔ) 

(shā)

(niè) 

(yǎng) 

(jū)

(xū)

(fēng) 

(cháo)

(guān)

(kuǎi) 

(xiàng)

(zhā)

(hòu)

(jīng)

(hóng) 

(yóu)

(zhú) 

(quán)

(lù)

(gài)

(yì) 

(huán) 

(gōng)

万俟(mò qí) 

司马(sī mǎ)

上官(shàng guān) 

(ōu yáng) 

夏侯(xià hóu) 

诸葛(zhū gě)  

闻人(wén rén)

东方(dōng fāng) 

赫连(hè lián) 

皇甫(huáng pǔ) 

尉迟(yù chí)

公羊(gōng yáng) 

(tán tái) 

公冶(gōng yě)

宗政(zōng zhèng) 

濮阳(pú yáng)

淳于(chún yú) 

单于(chán yú)

太叔(tài shū)

申屠(shēn tú) 

公孙(gōng sūn) 

仲孙(zhòng sūn)

轩辕(xuān yuán)

令狐(lìng hú ) 

钟离(zhōng lí) 

宇文(yǔ wén)

长孙(zhǎng sūn)

慕容(mù róng) 

鲜于(xiān yú) 

(lǘ qiū) 

司徒(sī tú) 

司空(sī kōng) 

亓官(qí guān) 

司寇(sī kòu)

仉督(zhǎng dū) 

子车(zǐ jū)

颛孙(zhuān sūn) 

端木(duān mù)

巫马(wū mǎ) 

公西(gōng xī) 

漆雕(qī diāo) 

乐正(yuè zhèng) 

壤驷(rǎng sì) 

公良(gōng liáng)

拓跋(tuò bá) 

夹谷(jiá gǔ)

宰父(zǎi fǔ) 

榖梁(gǔ liáng) 

(jìn) (chǔ) 

(yán) (fǎ) 

(rǔ) (yān) 

(tú) (qīn) 

段干(duàn gān) 

百里(bǎi lǐ) 

东郭(dōng guō)

南门(nán mén)

呼延(hū yán) 

(guī)  (hǎi) 

羊舌(yáng shé) 

(wēi) (shēng)

(yuè) (shuài) 

(gōu) (kàng)

(kuàng) (hòu) 

(yǒu) (qín)

梁丘(liáng qiū) 

左丘(zuǒ qiū)

东门(dōng mén) 

西门(xī mén)

(shāng) (móu)

(shé) (nài) 

(bó) (shǎng) 

南宫(nán gōng)

(mò) (hǎ) 

(qiáo) (dá) 

(nián) (ài) 

(yáng) (tóng)

第五(dì wǔ) 

(yán) (fú)

百家姓终

友情链接: 上海蚂蚁搬场 人生感悟

百家姓 百家姓全文 百家姓排名 姓氏大典 百家姓查询 百家讲坛 姓氏来源 作者

百家姓官网是一个专业提供《百家姓》,其中包括百家姓全文百家姓查询百家姓排名、百家姓百家讲坛等,欢迎各位朋友前来百家姓网阅读《百家姓》。

百家姓网址:http://www.baijiaxing100.com/